Facturació

 

IMPORTANT:

Segons resolució judicial (Sentencia Administrativo Nº 1585/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 104/2011, 16-06-2015) no es permet deduir, és a dir no cotitzar, dietes ni kilometratge. En cas de no cotitzar aquests conceptes es considera una estafa a la Seguretat Social.

El salari net es calcula sobre l’import que s’ha de facturar.

 

 

 

   La comisió de la Cooperativa per a la gestió serà de 12€ per cada alta a la S.S. A partir de 300€ de salari brut s’aplicarà un 2,8%